Forankring

Sist oppdatert 28. august 2019 11:16

Driften er forankret i det nasjonale læreplanverket, hvor hovedvekt er lagt på den generelle / overordnede delen av læreplanen. Elevene har egen individuell opplæringsplan (IOP) som beskriver innhold og mål for opplæringen ved Bøtoppen. Det er hjemskolens rektor som er ansvarlig for utarbeiding av denne. Aktivitetene har nærhet til dyr og benytter seg av maskinkraft til ulike gjøremål. Derfor blir fokus på dyreetikk og økologisk drift vektlagt. Garden legger selvsagt retningslinjer og begrensninger for aktivitetene, men så langt det lar seg gjøre, tilpasses gjøremålene til den enkelte elevs behov og motivasjon. Det betyr at mestring og trivsel for den enkelte ligger som en forutsetning for positiv utvikling.